[ REGULAMIN Dragon Gym & Squash

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów Dragon Gym & Squash.

Dragon Gym & Squash Aleksander Ratajczak
NIP: 697 22 34 013
Adres: Józefa Pankiewicza 87, 64-100 Leszno
+48 606 732 975 | biuro@dragongym.pl | www.dragongym.pl


 1. Korzystający z usług Klubu są zobowiązani do wykupienia w recepcji lub online jednorazowego wejścia lub karnetu miesięcznego – zgodnie z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karnetu jest zapoznanie się z regulaminem klubu,  złożenie oświadczenia, iż znajduje się w stanie zdrowia pozwalającym na korzystanie z usług świadczonych przez Klub oraz że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań dotyczących stanów zdrowia, oraz uiszczenie opłaty za karnet i wpisowe. W przypadku zagubienia karnetu traci on ważność.(karnet ulgowy jest dla osób uczących się z ważną legitymacja i do 26 roku życia)
 2. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużenia ważności karnetu. Tylko na podstawie L4 może być przedłużony karnet i nie dłużej niż o 14 dni.
 3. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystany przez osoby trzecie. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie i nie podlega przesunięciu na inny termin. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.  Udostępnianie karnetu wstępu osobom trzecim stanowi naruszenie regulaminu i skutkuje wykluczeniem z Klubu bez prawa ubiegania się o zwrot wzniesionych opłat.
 4. Po przyjściu do Klubu należy obowiązkowo okazać karnet upoważniający do korzystania z usług Klubu, aby zamknąć szafkę klubowicz musi posiadać kłódkę (można posiadać własną kłódkę lub zakupić w recepcji klubu). Jeżeli w danym dniu po zamknięciu Klubu w jakiejkolwiek szafce pozostanie zamknięta kłódka, kłódka ta zostanie przecięta. Zawartość szafki przez okres 1 miesiąca będzie znajdować się w Recepcji. Po upływie jednego miesiąca zawartość szafki może zostać usunięta z terenu Klubu. Klub nie zwraca równowartości pozostawionych przez członka Klubu zamkniętych kłódek, które na skutek pozostawienia zostały zniszczone.  W przypadku zniszczenia lub zgubienia kłódki do szafki należy uiścić opłatę w wysokości 30zł.
 5. Każdy z uczestników zajęć powinien na  czas treningów zamykać swoje ubrania w szafce. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na  terenie Klubu nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Klub zastrzega sobie prawo do kontrolowania karnetów wraz z innymi dokumentami ze zdjęciem, potwierdzającym tożsamość osoby posługującej się karnetem.
 7. Karnet zagubiony lub skradziony może zostać zablokowany w okresie jego ważności, po uprzednim zgłoszeniu zagubienia lub kradzieży w Klubie i za okazaniem dokumentu tożsamości oraz dowodu zakupu karnetu(faktura, paragon).
 8. Fakt utraty lub uszkodzenia karty powinien być niezwłocznie zgłoszony Pracownikowi Klubu. Duplikat karty zostanie wydany po uiszczeniu opłaty dodatkowej w wysokości 15zł.
 9. Ćwiczący ma obowiązek przynosić właściwy strój sportowy i mieć ze sobą własny ręcznik w celu położenia go na przyrządach do ćwiczeń na siłowni.
 10. Karnety wystawione są na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami. Klub jednocześnie zastrzega sobie prawo, iż może być on nieczynny w okresie świątecznym i niedziele.
 11. Członek Klubu jest zobowiązany do nie wnoszenia na sale ćwiczeń szklanych i otwartych naczyń oraz plecaków i torby sportowe.
 12. W przypadku zajęć grupowych z instruktorem, Członek Klubu jest zobowiązany do przychodzenia na zajęcia grupowe punktualnie. Nie dopuszcza się wchodzenie na salę ćwiczeń grupowych po rozpoczęciu zajęć.
 13. Uczestniczyć w zajęciach mogą osoby powyżej 16 roku życia, z wyjątkiem sytuacji, w której Rodzic lub Opiekun prawny wyda pisemne zezwolenie na udział w zajęciach fitness.
 14. W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zmienne – inne od tego, w którym przyszło się do Dragon Gym & Squash – z czystą podeszwa. Na ćwiczeniach na siłowni obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Na korty do  Squasha obuwie obowiązuje z białą podeszwą. Nie dopuszcza się: klapek, baletki, ćwiczenia na boso obuwie inne od sportowego.
 15. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Na teren siłowni i Sali fitness zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.
 16. Użytkowanie sal, urządzeń sportowo – rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu.
 17. Na Sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu. Nie można krzyczeć, rzucać sprzętem bezpośrednio na podłogę oraz zachowywać się nie przyzwoicie. Osoby przebywające na trenie Dragon Gym & Squash zobowiązane są okazywać sobie wzajemną tolerancje i zrozumienie względem siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do drugiej osoby.
 18. Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę klienta odpowiadał będzie prawnie bądź finansowo.
 19. Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z Klubu klient zostanie powiadomiony ustnie przez pracownika. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z klubu, nie zwracana jest równowartość nie wykorzystanego karnetu i inne poniesione opłaty.
 20. Dragon Gym & Squash zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Klubu bez podania przyczyny.
 21. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z usług Klubu wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Minimalny wiek korzystających z siłowni to 16 lat.
 22. Osoby ćwiczące oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć oświadczenie lekarskie.
 23. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Członka Klubu wywołanego nadmiernym obciążeniem w trakcie ćwiczeń. Członek Klubu zobowiązany jest do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
 24. Zabronione jest korzystanie z sauny przez Członka Klubu będącego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych lub środków uspokajających. Członek Klubu cierpiący na schorzenie cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie, w ciąży, powinien skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z sauny.
 25. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy poinformować instruktora bądź pracownika przed zajęciami.
 26. Klub oferuje zajęcia ruchome dla dzieci. Z zajęć korzystać mogą dzieci tylko za pisemną zgodą rodziców.
 27. Rodzic zapisując dziecko na zajęcia ruchowe wypełnia formularz zgłoszeniowy, w którym oświadcza, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań do jego udziału w konkretnych zajęciach oraz dodatkowo wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku swojego dziecka w celu promocji Klubu( umieszczanie zdjęć z zajęć na stronie internetowej klubu)
 28. Klub jest uprawniony do fotografowania obiektu dla celów reklamowych i promocyjnych usług i produktów Klubu, w tym również niezamierzonego utrwalania wizerunku Członka Klubu i ile ww. działanie nie narusza ich praw i wolności.
 29. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych zdjęć wykonywanych na  terenie Klubu, w tym również zdjęcia utrwalających Członków Klubu.
 30. Dragon Gym & Squash zastrzega sobie prawo do zmiany cen i godzin otwarcia.
 31. Dragon Gym & Squash nie podnosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez trenera bądź obsługę.
 32. Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Klubu.
 33. Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio na recepcji Klubu.
 34. Klub zastrzega sobie prawo prowadzenia treningów personalnych tylko i wyłącznie przez pracowników Klubu.

-PRAWO ODSTĄPIENIA

1. Zawarcie przez klienta Umowy za pośrednictwem sieci Internet (on-line) lub za pośrednictwem Kiosku jest traktowane jako zawarcie umowy na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827).

2. Klientowi, który zawarł Umowę w jeden ze sposobów, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, które winien wykonać w terminie 14 (słownie:
czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy.

3. Prawo odstąpienia od Umowy wykonywane jest poprzez złożenie przez Członka Klubu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Oświadczenie w formie pisemnej winno zawierać co najmniej następujące elementy:
a) oznaczenie Dragon Gym & Squash;
b) oznaczenie Członka Klubu;
c) data;
d) oświadczenie o odstąpieniu o treści: „Ja (imię i nazwisko) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy na korzystanie z klubu fitness (nazwa, adres) zawartej dnia (data)” – lub równoważnej;

4. W przypadku skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy wskazanego w punkcie 3 powyżej, Członkowi Klubu przysługuje:
a) Dragon Gym & Squash w terminie 10 (słownie: dziesięciu ) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Dragon Gym & Squash dokona zwrotu opłaty uiszczonej przez klienta przy zawarciu Umowy na rachunek bankowy, z którego opłata została dokonana, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient przy dokonaniu płatności.

 5.  Członek Klubu ma prawo do reklamacji usługi ciągu 24h poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie u Menadżera Klubu, które będzie rozpatrzone w ciągu 3 dni.

6. Wszystkie pakiety Treningów Personalnych nie ulegają zwrotowi po 2 miesiącach od dnia zakupu. 

-OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu umożliwienia Członkowi Klubu korzystania z usługi jest Dragon Gym & Squash.

2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych ujawnionych przez Członka Klubu w związku z korzystaniem z usługi stanowią:
a) Art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (T. j. Dz.
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., zwanej dalej Uodo), tj. zgoda wyrażona przez Członka Klubu, którego dane dotyczą;
b) art. 23 ust. 1 pkt 3 Uodo, tj. realizacja umowy świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego Regulaminu;
c) art. 23 ust. 1 pkt 5 Uodo, tj. wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.

3. Dane osobowe Członka Klubu nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Uodo.

4. Podawanie danych osobowych w związku z korzystaniem z usługi jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe korzystanie z usługi.

5. Członkowi Klubu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawienia. Dragon Gym & Squash udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.